Poskytovat naše služby všem, kteří je potřebují. Bez rozdílu v přístupu, kvalitě a nasazení.
 
Přizpůsobovat technická řešení, procesy fungování a komunikaci individuálním potřebám každého jednotlivce.
 
Dlouhodobě spolupracovat s každým, kdo má skutečný zájem pochopit a hledat řešení vedoucí k zefektivnění své práce.
 
Hledat  takové řešení „na míru“, které vychází z pochopení a důkladného vyhodnocení stylu práce, potřeb a osobnosti daného jednotlivce.
 
Přizpůsobovat naší komunikaci  znalostem každého tak, aby vždy dokázal pochopit vzniklou situaci, principy a výhody navrhovaných řešení.
 
V případě navrhování technických řešení dosáhnout jednoduchosti, automatizace a zabezpečení v takovém rozsahu, aby zvolené řešení mohl při potřebných technických znalostech spravovat kdokoli další.

DOGNET s.r.o. jsme založili proto, abychom využili naše schopnosti, zkušenosti, dovednosti a znalosti k rozvoji mezilidských vztahů založených na úctě k člověku, uznání potřeb zájmů i odlišnosti lidí, slušnosti, zdvořilosti, taktnosti, srdečnosti, štědrosti, upřímnosti, otevřenosti, ohleduplnosti, všímavosti, sebekritičnosti, respektu k jinému pohlaví i barvě pleti a nadhledu.

Klientům sdělujeme úplné, pravdivé a nezkreslené informace dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
 
Naše jednání je založeno na vzájemné důvěře.
 
Vážíme si důvěry klientů, s jakou nám svá zařízení svěřují či zpřístupňují pro vzdálenou správu za účelem oprav a servisních zásahů. Jsme si vědomi citlivosti osobních, obchodních, zkrátka veškerých dat a zavazujeme se je nikterak nezneužít a o svěřených informacích zachovat mlčenlivost.
 
Jednáme otevřeně a bez předsudků.
 
Snažíme se předcházet problémům a negativním dopadům špatných rozhodnutí.
 
Vždy se budeme hlásit ke své odvedené práci a také ke svým chybám a omylům.
 
Dodržujeme ústní dohody a sliby i za cenu velkého osobního nasazení.
 
Předpokládáme dodržování ústních dohod i ze strany ostatních. Při jejich nedodržování, bez ohledu na důvody, okamžitě ukončíme spolupráci.
 
Nechceme a nebudeme ustupovat sobeckému jednání jednotlivců na úkor ostatních. 
   
© Na stránce použit Joomla template Allrounder, autoři www.lernvid.com - texty, úprava template a scriptů Petr Holas, korektury Lenka Hubáčková © 2012 DOGNET